Presentació

 

 

D. Francisco Borja Miralles.

D. Joaquín Pérez Vázquez

President del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

El Consell Social és l’òrgan col·legiat universitari de participació de la societat en la universitat, la fi de la qual és aconseguir la major qualitat dels seus ensenyaments, potenciar la seua capacitat investigadora i impulsar el progrés social, econòmic i cultural de la societat en la qual s’insereix.

La Comunitat Valenciana regula per la Llei 2/2003 de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes la composició i funcions del Consell Social i la designació dels seus membres d’entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, que no podran ser membres de la pròpia comunitat universitària.

Seran, no obstant açò, membres del Consell Social, el Rector, el Secretari General i el Gerent, així com un professor, un estudiant i un representant del personal d’administració i serveis, triats pel Consell de Govern d’entre els seus membres.

El President del Consell Social és nomenat pel President de la Generalitat Valenciana..

Les relacions entre el Consell Social i els altres òrgans col·legiats o unipersonals de la Universitat es regiran pels principis de coordinació, col·laboració i lleialtat a la institució universitària.

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.